BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zasady rekrutacji

Regulamin rekrutacji i przyjmowania uczniów do klasy pierwszej

    Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej w Komorowie

§ 1

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 oraz z 2016r. poz. 35, 64 i 195) dalej zwana ustawą.
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
 4. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2018/19-2020/21 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, dalej zwane rozporządzeniem.
 6. Uchwała Rady Pedagogicznej Liceum z dnia 01.03.2018 r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2018/19.

 

§ 2

CHARAKTERYSTYKA KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Oddział

Liczba uczniów

Języki obce

Klasa I (2018/2019)

Klasy II i III (2019/20 i 2020/21)

IA

max 32

angielski – kontynuacja na poziomie IV.1 dla wszystkich, jako drugi do wyboru francuski lub niemiecki. Jeżeli ponad 40% uczniów kontynuuje naukę danego języka to jest realizowany na poziomie IV.1. Dla uczniów rozpoczynających naukę drugiego języka od podstaw szkoła proponuję naukę tego języka, który jest realizowany na poziomie IV.0.

Przedmioty ogólne, tylko poziom podstawowy

Kontynuacja przedmiotów na poziomie podstawowym oraz w grupach międzyoddziałowych rozszerzone i uzupełniające w jednym z kierunków do wyboru przez ucznia:

Kierunek „humanistyczno – filmowy”: poziom rozszerzony

 • język polski
 • historia
 • geografia

Przedmioty dodatkowe

 • edukacja filmowa1
 • technika cyfrowa w fotografii i filmie[1]

IB

max 32

Kierunek „matematyczno – informatyczny”:

poziom rozszerzony

 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka

przedmiot uzupełniający

 • historia i społeczeństwo2)

 Kierunek „przyrodniczy”:

poziom rozszerzony

 • biologia
 • chemia

 przedmioty uzupełniające i dodatkowe

 • informatyka w naukach przyrodniczych1
 • historia i społeczeństwo[2]

 

§ 3

WYMAGANE DOKUMENTY W REKRUTACJI DO SZKOŁY

 1. Podanie na druku dostępnym w sekretariatach ZSO w Komorowie oraz na stronie internetowej pod adresem http://zso.komorow.pl/rekrutacja/podanie.html.
 2. Kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego wydanego przez OKE.
 3. Oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego wydanego przez OKE, dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie – na etapie potwierdzania woli nauki w Liceum.
 4. Ewentualnie inne zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia kandydata umożliwiające przyznanie punktów określonych w p. 3 tabeli określającej sposób naliczania punktów kwalifikacyjnych.
 5. Uczeń przyjęty do szkoły zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej we wrześniu kartę zdrowia. 

 

§ 4

 UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

 1. Kandydaci składają w sekretariacie szkoły wypełnione podania wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń. Przyjmowane będą wyłącznie kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, z adnotacją: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby na każdej stronie kopii. Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Kandydat składając podanie określa którym z proponowanych od drugiej klasy kierunków jest zainteresowany. Na podstawie tej deklaracji będą uwzględniane przedmioty do naliczania punktów kwalifikacyjnych określone w §6.
 3.  Deklaracja wyboru kierunku o której mowa w p. 2 ma charakter wstępny, w trakcie nauki w klasie pierwszej, najpóźniej do końca marca 2018 będzie możliwa zmiana wybranego kierunku.
 4.  Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu (§7).
 5.  Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie do dnia 1 marca powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK) w składzie minimum 3 nauczycieli Liceum i wskazuje przewodniczącego komisji. Ze względu na czas trwania postępowania rekrutacyjnego dyrektor może w każdym czasie dokonywać zmian w składzie SKRK, w tym przewodniczącego komisji.
 6. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:
 1. podaje informacje o warunkach rekrutacji,
 2. przeprowadza postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie,
 3. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,
 4. ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły,
 5. podaje informację o wolnych miejscach w szkole,
 6. rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach, w tym określa warunki i kryteria rekrutacji uzupełniającej,
 7. sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego (po każdym etapie rekrutacji). 

 

§ 5

 KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKOŁY 

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.
 2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności.
 3. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Szkoły.
 4. W przypadku większej ilości kandydatów niż liczba dostępnych miejsc w klasach pierwszych o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje lokata uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.
 5. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów (określonych w §3 Zasad Rekrutacji) spowoduje wykluczenie kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.
 6. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci spełniający kryteria określone w Art. 20f ust. 3 i 4 ustawy.

 

§ 6

ZASADY PUNKTACJI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNYM 

 1. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują punkty zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu, czyli maksymalnie 200 punktów, jak podano w tabeli: 

 

Lp.

Osiągnięcia kandydata

Ilość punktów

1.

Wynik egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego przez OKE

do 100

2.

Punkty naliczane za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum:

Ocena z jęz. polskiego, matematyki oraz w zależności od deklarowanego kierunku:

 1. kierunek „mat. – inf.” oceny z: fizyki, informatyki.
 2. kierunek „przyrodniczy” oceny z: biologii, chemii.
 3. kierunek „humanistyczno - filmowy” oceny z: historii, geografii.

za każdą ocenę będą przyznane punkty według skali:

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

 

 

 

 

 

 

 

18

17

14

  8

  2

3.

Inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum (konkursy, osiągnięcia sportowe i artystyczne, wolontariat, ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – zgodnie z rozporządzeniem)

 

 

 

łącznie do 28

MAKSYMALNA MOŻLIWA DO UZYSKANIA LICZBA PUNKTÓW

200

 1. W przypadku zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego kandydatowi nalicza się punkty w sposób określony w §10 ust. 1 oraz §19 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
 2. O kolejności na listach kandydatów decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego z zastrzeżeniem, że kandydaci spełniający warunki określone w §5 p. 2 i 3 umieszczani są w pierwszej kolejności.    

 

§ 7

TERMINARZ REKRUTACJI 

      Terminy działań w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną ogłoszone przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w drodze rozporządzenia.

 

 

 

 

§ 8

UWAGI KOŃCOWE 

 1. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje SKRK. Od decyzji SKRK przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Szkoły.
 2. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje SKRK w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

 

 

[1] Autorskie przedmioty dodatkowe dostosowane dla danego kierunku.

[2] Przedmiot uzupełniający obowiązkowy dla uczniów, którzy nie uczą się historii na poziomie rozszerzonym – zgodnie z przepisami MEN