Tematyka projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/17

biologia 

  1. Chronimy owady naszej okolicy - budujemy domki dla ptaków.
  2. Owoce i warzywa mało znane.
  3. Życie codzienne osób niepełnosprawnych.
  4. Rośliny inwazyjne naszej okolicy.

 

Projekt edukacyjny w gimnazjum

Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczynają realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów  i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

Ustawa o systemie oświaty wskazuje, że:

Uczniowie biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.

Z kolei rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 roku informuje, co realizowany projekt powinien zawierać oraz jakie są zadania dyrektora i nauczyciela - opiekuna projektu:

1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje:

1) wybór tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

Istotę projektu stanowi fakt, iż realizowany jest on przez zespół uczniów, a nauczyciel jedynie wspiera ich działania. Samodzielne podejmowanie decyzji, możliwość wyboru sposobu realizacji zadań oraz odpowiedzialność za ich wykonanie powodują, że uczniowie w naturalny sposób uczą się planowania i organizowania swojej pracy, rozwiązywania problemów i współpracy w zespole. Nabywają także umiejętność prezentowania efektów podjętych wspólnie działań oraz rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Rozporządzenie określa kolejne etapy, które powinny wystąpić przy realizacji projektu – począwszy od wybrania tematu, poprzez określenie celów, zaplanowanie działań i ich wykonanie, aż po publiczne przedstawienie rezultatów.
2. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:

1) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 1;
2) czas realizacji projektu edukacyjnego;
3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;
5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

3.  Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

Udział w projekcie umożliwi uczniom wykazanie się umiejętnościami, których nie można sprawdzić w trakcie egzaminu testowego. Tematyki projektów można szukać w treściach podstawy lub poza nią. Projekty mogą dotyczyć jednego przedmiotu bądź mieć charakter interdyscyplinarny.
 

4. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. W przypadku zwolnienia Ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie  ukończenia gimnazjum w miejscu wyznaczonym na wpisanie informacji o udziale Ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

5. Udział  ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawartych w WZO.

6. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego, ustala Dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

Podstawa prawna:
•Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (poz. 357), art. 44p;
•Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (poz. 843), § 8 ust. 1-7.

 

 

Przewodnik dla uczniów

Przewodnik dla uczniów - Jak zrobić dobry projekt edukacyjny

http://static.ceo.org.pl/sites/default/files/flash/GOTOWE_PREZENTACJE/prezentacja_MAP_2/map2_u.swf


 

Tematyka projektów edukacyjnych

język polski

1. Komorów - moją małą ojczyzną.

2. Przydrożne świątki i kapliczki w naszej okolicy.

3. Literaci z naszej okolicy.

4. Moja miejscowość w fotografii, malarstwie i poezji młodych mieszkańców.

5. Fotoreportaż o Marii Dąbrowskiej patronce naszej szkoły.

język angielski

1. Śladami historii monarchii - od królowej Wiktorii do księcia Williama,

2. Problemy środowiska naturalnego na świecie - jak chronić naszą planetę?

3. Organizujemy obóz językowy w Wielkiej Brytanii połączony ze zwiedzaniem Londynu.

4. Igrzyska olimpijskie - jak zmieniały się przez lata?

5. Niezwykłe miejsca krajów anglojęzycznych.

6. Popularne święta krajów anglojęzycznych.

język niemiecki

1. Porównajmy sposoby spędzania świąt Wielkanocnych (Bożego Narodzenia) w różnych krajach europejskich.

2. Porównajmy systemy szkolnictwa w Polsce i w Niemczech.

3. Sławni Polacy w Niemczech.

4. Sławni Niemcy w Polsce.

5. Przedstawmy postać sławnego niemieckojęzycznego piosenkarza lub zespołu muzycznego.

6. Ciekawostki z wybranego landu w Niemczech.

7. Poszukajmy korzyści z nauki języków obcych.

plastyka

Mury krzyczą.

historia

1. Stanisław August Poniatowski - reformator, pragmatyczny polityk czy zdrajca? Ocena rządów ostatniego władcy.

2. Pęcice '44 w świadomości uczniów gimnazjum - realizacja gry planszowej o bitwie pęcickiej.

3. Polski wszech czasów - najsłynniejsze kobiety polskie wybrane w plebiscycie uczniów gimnazjum i mieszkańców Komorowa,

4. Polskie konstytucje - analiza porównawcza (tło społeczne-polityczne, funkcjonowanie, nowelizacje).

geografia

1. Jakie są walory przyrodniczo - turystyczne Komorowa?

2. Jak dbać o środowisko przyrodnicze? (prezentacja multimedialna).

3. Wpływ odkryć geograficznych w XVI wieku na stan wiedzy o świecie.

4. Problemy światowej energetyki.

5. Efekt cieplarniany.

6. Mniejszości narodowe w Polsce.

7. Zagrożenia motoryzacyjne, czyli - czy podróże kształcą czy szkodzą?

8. Walory krajoznawczo - turystyczne naszego regionu.

biologia

1. Czy wiesz, co jesz?

2. W jaki sposób nasz tryb życia wpływa na choroby współczesnego człowieka?

3. Nasz styl życia a zdrowie człowieka.

4. Chronione gatunki flory i fauny naszej okolicy.

5. Czym jest profilaktyka i w jaki sposób może nam pomóc?

6. Sposoby odżywiania uczniów - błędy żywieniowe.

7. W jaki sposób i czy w ogóle pomagamy zwierzętom zimą?

8. Zagrożenia środowiskowe naszej okolicy.

9. Jak można samodzielnie wpłynąć na ograniczenie efektu cieplarnianego?

matematyka

1. Przypadkiem mierzymy powierzchnię wyspy. (Strzelanie losowe. Metoda Monte-Carlo. Wykonanie działka. Instrukcja obsługi)

2. Budujemy komputer. Maszyna Turinga. (Kalkulator wykonujący obliczenia w kodzie binarnym. Komputer z taśmą. Instrukcja obsługi)

3. Chaos - fraktale w 3D. (Czworościan i sześcian Sierpińskiego. Plakat)

4. Miasto o ograniczonej prędkości. ("Pan Tompkins w krainie czarów" George Gamow. Przedstawienie o mechanice kwantowej. Narrator)

fizyka

Która żarówka świeci jaśniej?

informatyka

1. Cyberprzemoc wśród młodzieży.

2. Korzyści i zagrożenia jakie stwarza Internet.

3. Prawa autorskie, piractwo komputerowe.

4. Historia gier komputerowych

technika

1. Co wiem o szkole, do której chodzę?

2. Wybrałem zdrowy styl życia.

3. Media w naszym życiu - wpływ programów telewizyjnych na kreowanie postaw współczesnych ludzi (reportaże, wywiady, ankiety, prezentacje).

4. Odkrycia, wynalazki i utwory - czyli kiedy wołać "Eureka".

5. Fotografia, czyli metoda szybkiego i łatwego robienia zdjęć.

6. Techniczne źródła przekazu informacji.

7. Od jaskini do wieżowca - lokum człowieka na przestrzeni wieków.

wychowanie fizyczne

1. Przyjazny tenis stołowy.

2. Sport po godzinach.

3. Wpływ aktywności fizycznej na organizm ludzki.

4. Sposoby organizacji imprez sportowych.

5. Promocja sportu i zdrowego stylu życia.

6. Aktywność ruchowa naszych uczniów.

7. Formy spędzania wolnego czasu.

WOS

1. Komorów - moja mała ojczyzna (np. Sokołów, Pęcice)

2. Moja gmina - moja mała ojczyzna.

3. Wydarzenia tygodnia - gazetka szkolna, ścienna, strona internetowa.

4. Kto jest za to odpowiedzialny? (fotoreportaż)

5. Prawa i obowiązki ucznia w naszej szkole. (komiks)

6. Dar serca - akcja charytatywna.

7. Szkoła jako wspólnota.

8. Rządźmy się sami - o samorządzie osiedlowym.

9. Kongres ojców demokracji - krótka historia długiej drogi demokracji.