Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie dotyczący odwołania zajęć lekcyjnych od dnia 12.03. do dnia 27.03.2020 r.

2020-03-11

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zgodnie z którym dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony za zgodą organu prowadzącego, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, w porozumieniu z organem prowadzącym placówki – Wójt Gminy Michałowice, zawieszam zajęcia lekcyjne w szkole od dnia 12.03. do dnia 27.03.2020 r.

 

Decyzja o zawieszeniu zajęć związana jest z pojawieniem się zachorowań wywołanych koronawirusem (COVID-19) w Warszawie (w powiecie pruszkowskim/ w Gminie Michałowice) potwierdzonych przez GIS oraz wynikającym z tego faktu podwyższonym zagrożeniem epidemiologicznym. Mając na uwadze dobro nie tylko naszych uczniów, ale i ich rodzin, w tym osób starszych, proszę Państwa o dostosowanie się do decyzji i nieprzyprowadzanie dzieci do szkoły od dnia 12.03. do dnia 27.03.2020r. Jednocześnie proszę o śledzenie komunikatów dyrektora szkoły w dzienniku elektronicznym Vulcan oraz na stronie szkoły, a także komunikatów ze strony Wójta Gminy Michałowice na oficjalnej stronie Gminy Michałowice, gdzie będziemy informować Państwa o dalszym postępowaniu oraz podamy datę rozpoczęcia zajęć.

 

*Jednocześnie mając na uwadze szczególną sytuację uczniów, którzy w kwietniu przystąpią do egzaminu ósmoklasisty oraz do egzaminu maturalnego informuję, że po powrocie podejmiemy działania w celu jak najlepszego przygotowania uczniów do tak ważnych dla nich egzaminów.

 

**Ponadto informuję, że zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368) w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko do 8 roku życia, pracownikowi należy się zasiłek opiekuńczy z tytułu zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Jest to zasiłek, który przysługuje jednemu z pracujących rodziców. Zasiłek wypłacany jest tak, jak świadczenie  chorobowe.

 

Dyrektor Szkoły