REGULAMIN BOŻONARODZENIOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE

2021-11-24

I. Konkurs literacki został ogłoszony z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

II. Temat prac literackich

Gość w dom, Bóg w dom”

- opowiadanie lub wiersz

  1. Cele konkursu

- Kultywowanie tradycji zwyczajów świątecznych;

- Uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi;

- Rozwijanie empatii;

- Rozwijanie zdolności literackich;

- Rozbudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego;

- Promocja szkoły.

IV . Termin

29.11- 14.12. 2021r.

Prace konkursowe należy złożyć do 14 grudnia do nauczycieli- polonistów.

V. Realizacja

1. Prace należy złożyć w formie wydruku komputerowego, w formacie A4, napisaną czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki – 12, interlinia – 1,5, marginesy – 2,5.

2. Praca nie powinna być dłuższa niż 2 strony formatu A4.

3. Autor powinien podpisać swoją pracę: imię, nazwisko, klasa

4. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

VI. Regulamin Konkursu

1 . Konkurs jest jednoetapowy.

2. Prace przechodzą na własność organizatorów.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w konkursie oraz do nierozstrzygnięcia konkursu.

4. Przystąpienie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację swojej pracy.

5. W konkursie wezmą udział prace spełniające niniejsze warunki.

6 . O sprawach nieobjętych regulaminem decydują organizatorzy.

VI. Kryteria oceny prac literackich.

-zgodność prac z tematem,

- trójdzielność kompozycji i jej oryginalność,

- poprawność zapisu dialogu,

- bogactwo języka,

-poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,

- podział tekstu na strofy, zastosowanie bogatych środków artystycznego wyrazu.

VII Nagrody.

1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny zebranych prac i wyłoni laureatów.

2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród równorzędnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! – Anna Kasperska, Katarzyna Wołek