REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

2017-03-29

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Komorowie.


2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Komorowie.


3. Forma pracy: wiersz; tematyka wiersza -JAK SIĘ NOC SPOTKAŁA Z DNIEM...


4. Prace muszą być wykonane indywidualnie.


5. Praca musi spełniać następujące warunki:


a) format A-4
b) objętość - dowolna
c) technika - wydruk komputerowy.


6. Do każdej pracy musi być dołączona zgoda na publikację pracy i nazwiska autora.


7. Prace należy złożyć do 21 kwietnia 2017 roku.


8. Komisja konkursowa w składzie: Ewa Głowala, Anna Kasperska i Monika Piotrowska dokona oceny prac złożonych do 21 kwietnia i opublikuje wyniki na stronie internetowej szkoły do dnia 28 kwietnia 2017 roku.


9. Prace wykonane przez uczniów nie podlegają zwrotowi.


10. Laureaci otrzymają nagrody podczas uroczystości związanych ze świętem patronki szkoły.


11. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa.