Regulamin Konkursu Plastycznego "Komorów Marii Dąbrowskiej"

2017-03-30
  1. Organizatorem konkursu plastycznego jest ZSO w Komorowie
  2. Cele konkursu:
  • popularyzacja wśród uczniów miejsc w Komorowie związanych z Marią Dąbrowską (szkoła, ulica, biblioteka, dom i inne)
  • zachęcenie uczniów do poznania życia i twórczości pisarki
  • kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne
  • motywowanie do twórczej pracy
    3. W konkursie mogą uczestniczyc uczniowie klas IV-VI, gimnazjum i liceum
   
    4. Forma pracy płaska
 
    5. Praca musi spełniac następujące warunki:
        format A4 lub A3 karton techniczny
        technika dowolna (rysunek, kredki, pastele, farby, techniki własne)
   
    6. Prace muszą byc wykonane indywidualnie
    
    7. Do każdej pracy musi byc dołączona zgoda na publikację pracy i nazwiska autora
   
    8. Prace należy złożyc do dnia 25.04. 2017 do pani Elżbiety Mrowiec, sala 216 gimnazjum
   
    9. Komisja konkursowa w składzie: E. Mrowiec, R. Biłozór, E. Filimon dokona oceny złożonych prac  do dnia 28.04 i opublikuje wyniki na stronie internetowej szkoły.
 
   10. Prace wykonane przez uczniów nie podlegają zwrotowi
 
   11. Laureaci otrzymują nagrody podczas uroczystości związanych ze świętem patronki szkoły
 
   12. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa