"Uwaga ! Rowerzyści" - Konkurs plastyczny

2021-05-06
KONKURS PLASTYCZNY
„UWAGA! ROWERZYŚCI”
 
 
Format A3, A4 (brystol, blok techniczny)
dowolna technika plastyczna (płaska)
 
 
Na prace czekamy do 1 - go czerwca 2021r.
 
 
Prace można składać u nauczyciela plastyki
lub w sekretariacie
 
 
 
 
REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO
 
1. Organizatorem   konkursu  jest stowarzyszenie Polskie Zrzeszenie
Instruktorów Rowerowych z siedzibą w Nowej Wsi.
 
2. Celem Konkursu "UWAGA! ROWERZYŚCI" jest wyłonienie
najciekawszej
pracy plastycznej, która będzie promowała osoby jeżdżące na
rowerze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i którą będzie można
wykorzystać do opracowania nieformalnego oznakowania miejsc
uczęszczanych przez rowerzystów w naszej gminie. Dodatkowe cele to
zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na zagadnienia związane z
bezpiecznym ruchem rowerowym, poszanowaniem praw osób
współdzielących infrastrukturę drogową oraz zaangażowanie
młodego pokolenia w sprawy dotyczące lokalnej społeczności.
 
2. Praca plastyczna powinna być czytelna i jednoznaczna w przekazie
wizualnym, wzbudzać pozytywne emocje.
 
3. Praca konkursowa może zostać wykorzystana bez modyfikacji lub
stanowić podstawę do utworzenia ostatecznej wersji nieformalnego
znaku, który ma wskazywać innym uczestnikom ruchu drogowego
potrzebę zachowania szczególnej ostrożności z uwagi na
możliwość napotkania rowerzysty.
 
4. Konkurs rozpoczyna się 5 maja 2021 r., a kończy 1 czerwca 2021r.
Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do uczniów
uczęszczających do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy
Michałowice.
 
5. Prace przekazane na   Konkurs   muszą   być   pracami
własnymi,  wykonanymi   dowolną   techniką   plastyczną
(pastele,  farby   plakatowe,   pisaki,  rysunek   kredkami, itp.),
na
papierze  typu  brystol  lub  blok techniczny,  w  formacie  A3
(ewentualnie A4).
 
6. Prace należy opatrzyć   metryczką   umieszczoną   na
odwrocie
pracy,  zawierającą:   imię  i  nazwisko  ucznia,  wiek,
klasę,
nazwę  szkoły,  do  której  uczęszcza  uczestnik  konkursu,
ewentualnie - imię  i nazwisko  opiekuna  (nauczyciela,  pod
kierunkiem  którego  powstała  praca).
 
7. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną.
 
8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem
praw autorskich do nich na rzecz organizatora konkursu oraz do
publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez
organizatora oraz w Internecie.
 
9. Osoby niepełnoletnie oraz osoby pełnoletnie nieposiadające
pełnej zdolności do czynności prawnych biorące udział w
Konkursie, dołączają wraz pracą, pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych na udział w Konkursie – warunek konieczny.
 
10. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie.
 
11. Prace przechodzą na własność  Organizatora  i nie  będą
zwracane  autorom.
 
12. Prace niezgodne z  regulaminem  lub oddane  po terminie  nie
będą  oceniane.
 
13. Prace  zostaną  ocenione  przez  komisję  powołaną   przez
Organizatora  w  terminie  do  dnia  7 czerwca 2021 r.
 
14.Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz
prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych w  konkursie      prac
nastąpi     podczas      uroczystego      spotkania
podsumowującego   konkurs   zorganizowanego   w   Sali
konferencyjnej
Urzędu Gminy (termin zostanie ustalony w czerwcu).
 
W imieniu stowarzyszenia
 
 
Iwona Wróblewska  tel. 604 059 415
 
Iwona Mojecka
 
Sekretarz Stowarzyszenia
 
Polskie Zrzeszenie Instruktorów Rowerowych
tel. 502 673 718