ZASADY PRACY ZDALNEJ W KLASACH 4-8 W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE

2020-11-02

Prowadzenie zajęć:

 1. Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej w klasach 4-8 odbywają się w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji. Zajęcia odbywają się poprzez aplikację TEAMS przez e-dziennik Vulcan (w klasach 4-8 min. 70% odbywa się na żywo poprzez aplikację TEAMS, pozostałe są prowadzone przy wykorzystaniu e-dziennika).

 2. Zajęcia rewalidacyjne oraz niektóre zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczo - pedagogicznej odbywają się w miarę potrzeb. Zajęcia wyrównawcze, zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych i innowacje zostają zawieszone do odwołania.

 3. Godziny rozpoczęcia lekcji on-line są takie same, jak w warunkach szkolnych.

 4. Lekcja przed komputerem trwa 45 minut.

 5. W czasie lekcji zdalnych nauczyciele odnotowują tematy oraz frekwencję na bieżąco w dzienniku
  elektronicznym.

 6. Uczniowie uczestniczą w zajęciach punktualnie. Są do nich przygotowani – mają zeszyty i pomoce dydaktyczne oraz włączone głośniki, mikrofony i kamerki, chyba , że nauczyciel poprosi o ich wyłączenie. Brak kontaktu głosowego z uczniem ( trzykrotne wywołanie) traktowane będzie, jako nieobecność.

 7. O nieobecności ucznia na lekcji zdalnej informuje rodzic/prawny opiekun wychowawcę klasy przez
  e-dziennik Vulcan.

 8. Uczeń podczas lekcji zabiera głos, gdy zostanie poproszony przez nauczyciela.

 9. Zabrania się w czasie lekcji on-line wyłączania głośnika innych uczniów, komentowania wypowiedzi, zakłócania toku lekcji, korzystania z czatu w sposób niewłaściwy i niezwiązany z lekcją.

 10. Uczeń nie nagrywa lekcji on-line bez zgody nauczyciela i innych uczestników zajęć.

 11. W przypadku nagrania lekcji on-line przez ucznia bez zgody uczestników zostaną podjęte działania wyjaśniające, dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych.

 12. Zabrania się robienia zdjęć innym uczestnikom zajęć on-line i wykorzystania ich w sposób niewłaściwy, poprzez rozsyłanie w sieci i mediach społecznościowych oraz umieszczania obraźliwych wpisów i komentarzy pod wykonanymi zdjęciami. Działania takie dotyczą naruszania ochrony danych osobowych i mają znamiona cyberhejtu lub cyberprzemocy. W związku z takim postępowaniem decyzją Rady Pedagogicznej zostanie obniżona ocena z zachowania.

 13. Niewłaściwe zachowanie będzie odnotowywane przez wpisanie uwagi do e-dziennika. Postawa i
  zachowanie w czasie lekcji on-line będą elementem oceny z zachowania.

 14. Nauczyciele objęci kwarantanną mogą podjąć pracę zdalną z miejsca odbywania kwarantanny.

 15. Nauczyciele nie objęci kwarantanną pracują z domu lub siedziby szkoły.

 16. W czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie z PZO.

 17. W przypadku nieobecności nauczyciela zdalna lekcja zostanie odwołana.

 18. O wszelkich zmianach związanych z panującą sytuacją na bieżąco informować będą nauczyciele,
  wychowawcy oddziałów lub dyrektor szkoły poprzez e-dziennik.