Leśni Odkrywcy Przyrody

 Innowacja pedagogiczna “Leśni Odkrywcy Przyrody” przeznaczona jest do realizacji w grupie przedszkolnej 0A, w roku szkolnym 2019/2020  Ma na celu „tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka”  co jest jednym z głównych zadań przedszkola, wynikającym z podstawy programowej.

         Program ma charakter otwarty, można go modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości uczniów. Zakłada osiąganie przez uczniów umiejętności twórczego wykorzystania zdobytej wiedzy o  świecie roślin i zwierząt.

         Na podstawie tego co zostało powiedziane wyżej innowacja pedagogiczna “Mali odkrywcy przyrody” jest dziełem niedokończonym, pozostającym w ciągłej transformacji. W procesie edukacji zmienia się również nauczyciel ucząc się od swoich uczniów lub po prostu ucząc się nowych rzeczy.

         Innowacja jest rόwnież swoistą podrόżą po świecie przyrody, ma na celu rozwijanie u uczniόw zainteresowania światem oraz zdobywanie wiedzy o środowisku naturalnym. Realizacja zamierzeń edukacji przyrodniczej ma charakter wychowawczy i służy przede wszystkim kształtowaniu wśrόd uczniόw pozytywnych postaw, takich jak poszanowanie, tolerancji czy szacunku do otaczającego nas świata.    Dlatego też głόwnym zamiarem niniejszej innowacji pedagogicznej jest wyposażenie uczniόw w wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania właściwej postawy względem Matki Ziemi.

         Różnorodność działań i rozmaite dziedziny zawarte w innowacji sprzyjają integracji myślenia obrazowego z myśleniem symbolicznym, logicznym i abstrakcyjnym a także z działaniem. Ważne jest, aby w toku zintegrowanych działań intensywnie kształcić i rozwijać wyobraźnię oraz twórcze myślenie.

 Celem innowacji jest:

- Popularyzacja wiedzy o faunie i florze.

- Poszerzenie wiedzy o otaczającej nas przyrodzie z jej poszanowaniem.

-Badanie i odkrywanie otaczającego nas świata, rozbudzanie ciekawości dzieci.

-Wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań w celu zdobywania wiedzy i umiejętności.

Uczeń :

- Poznaje nazwy roślin i zwierząt, ich zwyczaje, znaczenie

- Zna i rozumie pojęcia: roślina, zwierzę, ekosystem, ekologia, fauna, flora.

- Rozpoznaje tropy, liście, drzewa, rodzaje lasów.

- Zna cykliczność zdarzeń, pór roku, procesów zachodzących w przyrodzie.

- Doskonali umiejętność spostrzegania i rozumienia świata, rozbudza ciekawość i radość z doświadczania nowych rzeczy

- Zna niektόre odgłosy zwierząt oraz przykładowe rośliny lecznicze.

 - Zna ciekawostki kulinarne  z wykorzystaniem ziół i roślin samodzielnie wyhodowanych.

- Rozpoznaje najciekawsze i najbardziej znane rośliny i zwierzęta występujące w  Polsce.

- Potrafi wskazać miejsce występowania, zamieszkania charakterystycznych roślin i zwierząt.

- Rozpoznaje utwór A. Vivaldi "Cztery pory roku"

- Potrafi wymienić bajki i baśnie w których występują zwierzęta oraz podać ich cechy.

- Potrafi wykonać mandale oraz zabawki z darów przyrody.

- Potrafi komunikować się, wspόłpracować i wyrażać własną opinię.

       Proponowana innowacja pedagogiczna przyczynia się do rozwoju i wychowania uczniόw na odpowiedzialnych i świadomych obywateli. Rozwija wrażliwość , zmysł obserwacji, poszerza horyzont myślenia twόrczego, daje możliwość poznania otaczającego świata.  W grupie znajdują się dzieci z orzeczeniami, autyzmem, specjalnymi potrzebami- dla których program ten  pozwoli przybliżyć świat zwierząt i roślin.

         Założone cele  będą realizowane w poszczególnych miesiącach od września do czerwca; poprzez wycieczki, zajęcia praktyczne, pogadanki, prelekcje, wystawy, dramę, gry dydaktyczne, piosenki, pląsy taneczne, filmiki edukacyjne, prezentacje multimedialne, gry planszowe, zdjęcia, albumy, atlasy, czasopisma i książki popularno – naukowe. Ponadto przewidywane jest zorganizowanie kącika przyrodniczego, zajęć kulinarnych, sadzenia roślin, ziół, dnia zwierzaka.

Spodziewane efekty

·                    umiejętność zgodnego współżycia z innymi formami życia na planecie Ziemia

·                    umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji, rozwiązywania problemów i współdziałania w grupie.

·                    Zainteresowanie dzieci aktywnością plastyczno-techniczną

·                    docenienie postrzegania zmysłowego oraz rozwoju motorycznego jako fundamentu dla późniejszego procesu uczenia się

·                    doświadczenie nowych przeżyć i przygód na łonie natury

·                    zapoznanie i zaprzyjaźnienie się z otaczającym nas światem (w grupie znajdują się m.in. dzieci z orzeczeniami, autyzmem, specjalnymi potrzebami)

·                     urozmaicenie zajęć nowymi doznaniami i pobudzenie do odkrywania nowych środków w działaniu.
Wychowawczyni
Sylwia Putra

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA - "LOGORYTMIKA DLA KAŻDEGO SMYKA"

W ramach innowacji pedagogicznej pt. "Logorytmika dla każdego smyka" dzieci z klas 0 uczestniczą w zajęciach logorytmicznych. Ta forma oddziaływań logopedycznych wpływa profilaktycznie na rozwój mowy i komunikacji dzieci, sprzyja procesom korygowania wad wymowy, a przy tym wszechstronnie wpływa na rozwój intelektualny, emocjonalny i psychofizyczny uczniów.

Logorytmika proponuje takie połączenie ćwiczeń ruchowych, słuchowych, oddechowych, słownych i muzycznych, by rozwijać mowę i możliwie najwięcej umiejętności poznawczych i takich procesów myślowych, które gwarantują w przyszłości doskonały start do podjęcia nauki w szkole i powodzenia w nauce. A wszystko to oprawione w zabawę, której atrakcyjność nie tylko rozwija zainteresowania dzieci, ale również podwyższa motywację, pewność siebie, zdolności skojarzeniowe, rozwija koncentrację uwagi i pamięć.

 

Zajęcia logorytmiczne w klasach 0 odbywają się w każdy wtorek, w klasie 0A o godz. 11:30, 0B o godz. 12:30. 

 

Zajęcia prowadzi logopeda szkolny - p. Ewelina Gibowicz

"Czyściochowe przedszkole"

Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na nasze zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy się już od najmłodszych lat. To, co wtedy przyswoimy, procentować będzie w dorosłym życiu.

Czas intensywnej nauki w wieku przedszkolnym warto wykorzystać także na kształtowanie dobrych nawyków higienicznych. Program Czyściochowe Przedszkole ma na celu pomagać nauczycielom w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę.  

Podczas realizacji projektu będziemy wspólnie ze  bohaterami opowiadań zmierzymy się z różnymi trudnościami higienicznymi i w atrakcyjny, przyjazny dzieciom sposób pokażemy, jak dbać o dobre nawyki. Każdy z bohaterów odpowiada za inny aspekt czystego oraz zdrowego ciała i z pomocą swoich sprzymierzeńców (atrybuty pozytywne) walczy z antyhigienicznymi przeciwnikami (atrybuty negatywne), takimi jak na przykład Ząbiaki czy Bakteriaki.  
 
Materiały przygotowane z myślą o rodzicach, to zaproszenie do kontynuacji nauki na temat higieny w domu. To szansa nie tylko na utrwalenie wiedzy zdobytej w przedszkolu, ale i rozwijanie dobrych nawyków w rodzinnym gronie. Opiekunowie najmłodszych dowiedzą się, czego ich dzieci nauczyły się podczas zajęć. Dzięki zawartym w materiałach propozycjom opowiadań i eksperymentów dzieci rozbudzą swoją ciekawość i jeszcze chętniej uczyć się będą dbania o higienę osobistą.  
 
Wychowawczyni
Elwira Padewska

Opracowanie i wdrożenie innowacji ”SensoSmyki”

Zmiany społeczne, nowe wyzwania i zagrożenia życia człowieka w świecie ponowoczesnym powodują także zmiany w edukacji, w celach, treściach kształcenia i w organizacji procesów dydaktyczno -wychowawczych. 

 

Głównym celem wychowania przedszkolnego jest wszechstronny rozwój dziecka dostosowany do jego indywidualnych możliwości. Oznacza to, że zadaniem placówek przedszkolnych jest „tworzyć takie warunki materialne, wychowawcze, emocjonalne, aby dziecko mogło w pełni rozwinąć swoje potencjalne możliwości intelektualne, poznawcze, społecznomoralne, emocjonalno-motywacyjne w warunkach poszanowania jego zdrowia i potrzeb rozwojowych” ( J. Lubowiecka: „Funkcje i zadania współczesnego przedszkola”, Wychowanie w przedszkolu nr 1, 2006r., str. 5)

 

W postrzeganiu istnienia i znaczenia placówek przedszkolnych nastąpiła zmiana, zarówno wśród rodziców, jak również pracowników przedszkola. Obecnie przedszkole jest nie tylko miejscem, gdzie dziecko jest przygotowywane do edukacji szkolnej lub miejscem opieki dla dzieci, których rodzice pracują zawodowo. Jest to przede wszystkim placówką stwarzająca dzieciom takie warunki rozwoju, które pozwalają na kształtowanie ich osobowości oraz rozwijanie potencjalnych zdolności przy wykorzystaniu indywidualnych możliwości. 

 

W ostatnim czasie coraz częściej w praktyce zawodowej spotykam dzieci z problemami dotyczącymi integracji sensorycznej oraz tych, które choć bez opinii specjalistycznych poradni w swoim zachowaniu wykazują większe potrzeby stymulacji zmysłowej. 

W celu udoskonalenia działań pedagogicznych w grupie ukończyłam następujące szkolenia certyfikowane: „Smyko-Multisensoryka” - autorski program zajęć multisensorycznych stymulujący 7 systemów zmysłowych Pani Aleksandry Charęzińskiej oparty na teorii integracji sensorycznej oraz 

Sensoplastyka ® ( której celem jest wspieranie rowoju kompetencji intra oraz interpersonalnych oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym).

 

Zajęcia SensoSmyki mają charakter: 

 1. rozwojowy - wspierający całościowy rozwój dziecka (integrację sensoryczną) 

 2. profilaktyczny - zapobiegający powstawaniu deficytów sensorycznych związanych z tzw. deprywacją sensoryczną czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców sensorycznych potrzebnych do prawidłowego rozwoju 

 3. przesiewowy - prowadzący jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny dziecka -jeżeli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych 

 4. edukacyjnym  

Podczas zajęć multisensorycznych bawiąc się i podejmując proste czynności, stymulowane są wszystkie zmysły zgodnie z teorią integracji sensorycznej: dotyk, równowaga (ośrodek przedsionkowy), czucie głębokie (propriocepcja), wzrok, słuch, węch, smak.

Proces uczenia może efektywnie zachodzić tylko wtedy, kiedy potrzeby dziecka są zaspokojone oraz w procesie tym nie występują zaburzenia integracji sensorycznej. Dobre zintegrowanie wrażeń zmysłowych jest podstawą optymalnego rozwoju i działania pozostałych wszystkich innych zmysłów i umiejętności. Należą do nich na przykład: wzrok słuch, mowa, umiejętność chodzenia oraz zdolność wykonywania precyzyjnych czynności, jak malowanie, pisanie. Jeśli doświadczenia dziecka w odbiorze i przetwarzaniu bodźców płynących ze zmysłów podstawowych (dotyk, równowaga oraz czucie ciała) są złe lub niepełne, to nie jest ono w stanie nauczyć się złożonych czynności, takich jak czytanie lub pisanie, opanowanie ich sprawia mu ogromne trudności (J. Biekisz). 

 

Cele prowadzonej innowacji: 

 1.  Stwarzanie szans na dotykanie różnorodnych substancji, poznawanie nowych faktur i niespotykanych substancji, 

 2.  Poprawa ogólnej sprawności sensomotorycznej, 

 3.  Dostarczanie prawidłowych wzorców psychomotorycznych w tym budowanie i uzyskanie wzorca prawidłowej postawy i prawidłowego przenoszenia ciężaru ciała,

 4.  Stymulacja koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej oraz wzrokowo-  ruchowo- czuciowej,

 5.  Rozwój orientacji przestrzennej, schematu ciała,

 6.  Umocnienie wiary we własne siły, 

 7.  Doskonalenie umiejętności napinania mięśni i rozluźniania napięcia mięśniowego,

 8.  Stworzenie okazji do kontrolowania napięcia oraz opanowania procesów pobudzania i hamowania,

 9.  Manipulowanie przedmiotem w celu wykonania zadania, 

 10.  Eksperymentowanie z nowościami plastycznymi, 

 11.  Relaksacja fizyczna i psychiczna dziecka,

 12.  Integracja grupy i zapewnienie każdemu poczucia bezpieczeństwa, 

 13.  Kształtowanie pozytywnych odczuć w kontakcie z innym człowiekiem.

 

Aktywności podejmowane podczas zajęć wspierają całościowy rozwój, w tym procesy integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez zastosowane zabawy i aktywności stymulujące zmysły dziecka z wykorzystaniem elementów autorskiego programu SmykoMultisensoryka ® oraz Sensoplastyka ®. 

 

Poprzez zaproponowane aktywności:

- wpływam na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę), 

- poprzez wspólne działania pogłębiam kontakt emocjonalny z dziećmi dzięki czemu łatwiej mogę zbudować ich poczucie bezpieczeństwa, 

- wspieram rozwój poznawczy – opisuję elementy świata, pokazuję proces przemian substancji oraz związki przyczynowo – skutkowe. 

 

Metody jakie stosuję podczas zajęć to: 

działania praktycznego, doświadczeń i eksperymentowania, pokazu i obserwacji, Smyko-Multisensoryka ®, Metoda Sensoplastyka®. 

 

Podczas zajęć wspieram całościowy rozwój dziecka, doskonaląc umiejętności poprawiające funkcjonowanie dziecka oraz procesy uczenia się na co wpływ miały zastosowane materiały oraz atmosfera akceptacji, uważności oraz bezpieczeństwa. 

Zastosowanie odpowiednio dobranych materiałów i znajomość ich składu, umożliwiają udział w zajęciach również dzieciom z alergiami.   

 

Wychowawczyni

Elwira Padewska

 

„Grudniowe świętowanie-różnorodność tradycji - Boże Narodzenie, Chanuka”

W grudniu przeżywamy jedno z ważniejszych w Polsce wydarzeń w roku – Święta Bożego Narodzenia. Różne kraje i wyznania religijne mają swoje zwyczaje oraz tradycje. Program ma na celu przedstawienie dzieciom różnorodności i bogactwa tradycji oraz poszukiwania wspólnych elementów i symboli. Jest również poszukiwaniem odpowiedzi na pytania, dlaczego świętujemy i jakie są źródła naszych tradycji. 
W swojej pracy spotkałam dzieci wyznania rzymsko-katolickiego, prawosławnego oraz dzieci pochodzenia żydowskiego. Projekt „Grudniowe świętowanie – różnorodność tradycji - Boże Narodzenie, Chanuka” jest więc odpowiedzią na różnorodność kultur z jaką mam do czynienia w swojej szkole. 
 
Cele ogólne programu: 
1. dziecko zna pojęcia - tradycja, zwyczaj, tolerancja; 
2. poszerza swoją wiedzę; 
3. ma sposobność rozwijania wrażliwości na otaczającą je rzeczywistość 
4. wzbogaca swoje słownictwo; 
5. potrafi wypowiadać się na temat; 
6. współdziała w grupie; 
7. słucha opinii innych;
 8. potrafi wyrażać własne odczucia; 
9. uczy się tolerancji i szacunku do innych kultur i wyznań religijnych; 
10. wzmacnia poczucie własnej wartości. 
 
 2 Cele szczegółowe programu to: 
1. poznanie tradycji związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia i Chanuki;
 2. poszerzenie wiedzy na temat różnorodności w tradycjach bożonarodzeniowych; 
3. poznanie obrzędów i zwyczajów obchodzonych w Polsce, na Ukrainie, w krajach skandynawskich, w Niemczech oraz w tradycji żydowskiej (chanukijaa, przygotowywanie wieńca adwentowego, ubieranie choinki, przygotowanie tradycyjnych potraw, obdarowywanie się itp.); 
4. umiejętność wykonania ozdoby na choinkę z różnych materiałów; 
5. poznanie kilku kolęd; 
6. zachowanie się odpowiednio w sytuacji składania sobie życzeń oraz podczas wspólnego świętowania; 
7. uwrażliwienie na różnorodne zachowania osób kultywujących swoje tradycje religijne. 
 
Procedury osiągania celów: 
Zajęcia odbywają się na przełomie grudnia i listopada każdego roku. Uczestniczą w nich dzieci z klasy 0A. 
Zajęcia prowadzę różnymi metodami dopasowanymi do możliwości grupy: 
rozmowy w oparciu o teksty literackie, informacyjne oraz ilustracje i zdjęcia; słuchanie utworów muzycznych; wspólny śpiew i taniec; działania praktyczne: pieczenie ciasteczek świątecznych i ich ozdabianie, wykonanie ozdób na choinkę, wykonanie kartek świątecznych.
 Podczas zajęć oraz różnorodne formy pracy: indywidualne, zbiorowe oraz pracę w grupach. Ważnym elementem realizacji programu jest zaspokojenie naturalnej ciekawości dziecka dotyczącej innych tradycji religijnych i kulturowych. 
Jako nauczyciel starałam się w atmosferze bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania, umacniać wiarę dzieci we własne siły, zachęcać do działania, a także współtworzyć radosną atmosferę w grupie. Szczególną uwagę zwracałam na uczniów, którzy mieli skłonności do wyśmiewania się lub ironizowania. Podczas zajęć podkreślałam jak ważną sprawą, w zachowaniu na tych zajęciach jest szacunek wobec innych osób, ich religii i przynależności kulturowej. 
 
Podczas zajęć przeprowadziłam następujące bloki tematyczne: 
1. Zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce i tradycji rzymsko-katolickiej. 
2. Zwyczaje bożonarodzeniowe na Ukrainie i tradycji prawosławnej. 
3. Zwyczaje adwentowe i bożonarodzeniowe w krajach skandynawskich oraz w Niemczech i tradycji protestanckiej. 
 4.Chanuka – Święto Świateł, zwyczaje religijne w tradycji żydowskiej.   
 
Wychowawczyni
Elwira Padewska